หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.341

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.341
  4. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ / สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF97 .ส72 ฉ.2 Withdraw Processing
โภชนศาสตร์สัตว์ = บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .บ724 2541 ล. 1 ฉ. 2 Withdraw Processing
หลักการอาหารสัตว์ / พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .พ63 ล.1 ฉ.1 ยืมออก 31/08/2019
Livestock feeds and feeding / Kellems, Richard O. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .K45 1998 ยืมออก 31/08/2019
Animal nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .A545 1979 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305