หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.361

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.361
  4. Instructors:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช = ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB951.4 .ธ52 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สารป้องกันกำจัดวัชพืช : รังสิต สุวรรณเขตนิคม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB951.4 .ร625 ฉ. 2 ยืมออก 28/02/2019
สารป้องกันกำจัดวัชพืช : รังสิต สุวรรณเขตนิคม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB951.4 .ร625 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305