หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.447

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.447
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง = Anatomy and physiology of domestic animals / วิโรจน์ จันทรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF761 .ว65 2540 พร้อมให้บริการ
พันธุวิศวกรรม : เทคโนโลยีของยีน / เทคโนโลยีของยีน / กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH442 .ก646 2557 พร้อมให้บริการ
การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WQ205 .ก64 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลักการสืบพันธ์และการผสมเทียมของสัตว์เลี้ยง (An introduction to animal reproduction and artificial insemination of domestic animals) สุรชัย ชาครียรัตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QP251 .ส7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
อณูพันธุศาสตร์ = Molecular genetics / หัทยา กาวีวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH442 .ห634 ฉ. 2 Withdrawn
คู่มือการทำวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุล = A handbook for molecular biology researchers / หนูเดือน เมืองแสน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH506 .ห373 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544