หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 468

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 468
  4. Instructors:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB732.6 .ก642 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305