หนังสือสำรองของทก.472

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.472
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุมาศ ฤทธิไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ = จวงจันทร์ ดวงพัตรา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .จ53 2529 ฉ.2 ยืมออก 03/03/2019
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB324.75 .จ63 2541 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .ว64 2538 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
Flower seeds : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .F55 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455