หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.472

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.472
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุมาศ ฤทธิไชย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ = Seed technology / จวงจันทร์ ดวงพัตรา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .จ53 2529 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB324.75 .จ63 2541 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ / วัลลภ สันติประชา Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .ว64 2538 ฉ.3 Withdraw Processing
Flower seeds : biology and technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB117 .F55 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544