หนังสือสำรองของPI 342

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 342
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุพิณ เกชาคุปต์
    • สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.)
    • สุนิสา ช่อแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource management : Stewart, Greg L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5549 .S813 พร้อมให้บริการ
Introduction to management / Schermerhorn, John R. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reserve Book Room
Reserve Books HD31 .S287 2013 พร้อมให้บริการ
Management : Bateman, Thomas S. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 648760 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455