หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ HR 201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR 201
  3. Instructors:
    • สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Management / Daft, Richard L. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books MGNT HD 2016 652709 พร้อมให้บริการ
New era of management / Daft, Richard L. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HD31 .D2675 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305