หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 380

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 380
  4. Instructors:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Modernity at large : Appadurai, Arjun, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .A59 C. 2 พร้อมให้บริการ
Global assemblages : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM831 .G55 พร้อมให้บริการ
Neoliberalism as exception : Ong, Aihwa, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .O54 พร้อมให้บริการ
Phenomenology of spirit / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2929 .H34 พร้อมให้บริการ
Introduction to the reading of Hegel : Kojeve, Alexandre, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2929 .K6 1980 พร้อมให้บริการ
The history of sexuality / Foucault, Michel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ12 .F68 V. 1 พร้อมให้บริการ
Less than nothing : Zizek, Slavoj. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2948 .Z59 2013 พร้อมให้บริการ
Homo sacer : Agamben, Giorgio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .A344 พร้อมให้บริการ
Love as passion : Luhmann, Niklas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ801 .L84 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305