หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 380

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 380
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Iain Fraser Cowie
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Appadurai, Arjun, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .A59 C. 2 พร้อมให้บริการ
Global assemblages : technology, politics, and ethics as anthropological problems / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM831 .G55 พร้อมให้บริการ
Neoliberalism as exception : mutations in citizenship and sovereignty / mutations in citizenship and sovereignty / Ong, Aihwa, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .O54 พร้อมให้บริการ
Phenomenology of spirit / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2929 .H34 พร้อมให้บริการ
Introduction to the reading of Hegel : lectures on the phenomenology of spirit / Kojeve, Alexandre, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2929 .K6 1980 พร้อมให้บริการ
The history of sexuality / Foucault, Michel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ12 .F68 V. 1 พร้อมให้บริการ
Less than nothing : Hegel and the shadow of dialectical materialism / Hegel and the shadow of dialectical materialism / Zizek, Slavoj. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2948 .Z59 2013 พร้อมให้บริการ
Homo sacer : sovereign power and bare life / Agamben, Giorgio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .A344 พร้อมให้บริการ
Love as passion : the codification of intimacy / Luhmann, Niklas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ801 .L84 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544