หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 373

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 373
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Takashi Tsukamoto
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Security communities / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1391 .S425 พร้อมให้บริการ
Asia Pacific in world politics / McDougall, Derek, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1980 .M33 พร้อมให้บริการ
Rethinking security in East Asia : identity, power, and efficiency / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1720 .R48 พร้อมให้บริการ
The tragedy of Great Power politics / Mearsheimer, John J. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D397 .M397 พร้อมให้บริการ
International relations theory and the Asia-Pacific / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS518.1 I584 2003 พร้อมให้บริการ
International relations of Asia / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS35.2 .I584 พร้อมให้บริการ
Theory of international politics. Waltz, Kenneth Neal. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D105 .W3 พร้อมให้บริการ
Sino-Japanese relations after the Cold War : two tigers sharing a mountain / Yahuda, Michael B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS740.5.J3 Y34 2014 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 พร้อมให้บริการ
The culture of national security : norms and identity in world politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA10.5 .C85 ยืมออก 08/02/2022
Critical security studies and world politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
Fiction JZ5588 .C75 พร้อมให้บริการ
Network power : Japan and Asia / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS33.4.J3 N47 C. 2 พร้อมให้บริการ
Japan and Korea in the 1990s : from antagonism to adjustment / Bridges, Brian, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS849.K8 B75 พร้อมให้บริการ
The nature and origins of Japanese imperialism : a reinterpretation of the great crisis of 1873 / Calman, Donald, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS882 .C35 พร้อมให้บริการ
The Japanese wartime empire, 1931-1945 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS35 .J38 C. 2 พร้อมให้บริการ
China and Japan : history, trends, and prospects / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books DS740.5.J3 C45 พร้อมให้บริการ
A world of regions : Asia and Europe in the American imperium / Katzenstein, Peter J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books E840 .K36 พร้อมให้บริการ
The international politics of the Asia-Pacific / Yahuda, Michael B. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS518.1 .Y285 2011 พร้อมให้บริการ
The making of Northeast Asia / Calder, Kent E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1499.A38R43 C35 2011 พร้อมให้บริการ
After hegemony : cooperation and discord in the world political economy / cooperation and discord in the world political economy / Keohane, Robert Owen, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1411 .K423 C. 1 ยืมออก 31/08/2022
The rise of Asia : economics, society and politics in contemporary Asia / Tipton, Frank B., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC460.5 .T57 พร้อมให้บริการ
The struggle for order : hegemony, hierarchy, and transition in post-Cold War East Asia / hegemony, hierarchy, and transition in post-Cold War East Asia / Goh, Evelyn. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1312 .G644 2013 ยืมออก 08/02/2022
Routledge handbook of Asian regionalism / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
JZ5333 .R68 2012 พร้อมให้บริการ
Contemporary security studies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5588 .C663 พร้อมให้บริการ
The rise of modern Japan / Beasley, William G., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/83452 ยืมออก 18/05/2023
Nuclear North Korea : a debate on engagement strategies / Cha, Victor D., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/41442 ยืมออก 18/05/2023
Japan's reluctant realism : foreign policy challenges in an era of uncertain power / Green, Michael Jonathan. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS889 .G74 C. 2 พร้อมให้บริการ
The rise of China vs. the logic of strategy / Luttwak, Edward. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books UA835 .L887 2012 พร้อมให้บริการ
(Re)negotiating East and Southeast Asia : region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / Ba, Alice D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .B33 พร้อมให้บริการ
The Political economy of Asian regionalism / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC412 .P655 2014 พร้อมให้บริการ
Regionalism and globalization in East Asia : politics, security and economic development / Beeson, Mark, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1499.A38R43 B44 พร้อมให้บริการ
Asian regionalism in the world economy : engine for dynamism and stability / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1583 .A864 2010 พร้อมให้บริการ
The Trans-Pacific Partnership : a quest for a twenty-first century trade agreement / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KVC947.A42005 T73 2012 พร้อมให้บริการ
East Asian economic integration : law, trade and finance / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1600.5 .E245 2011 พร้อมให้บริการ
The Asia-Pacific, regionalism and the global system / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books DS35.2 .A8553 2012 ยืมออก 19/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544