หนังสือสำรองของPO 389

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 389
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Kevin Downey
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pakistan and the geostrategic environment : Rizvi, Hasan Askari, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS383.5.A2 R58 พร้อมให้บริการ
South Asia in the new decade : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HC 2013 626857 ยืมออก 28/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455