หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 211

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 211
  4. Instructors:
    • Takashi Tsukamoto,Dr.
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The Globalization of world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 2011 พร้อมให้บริการ
Principles of constitutional design / Lutz, Donald S., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JF128 .L889 พร้อมให้บริการ
The myth of the rational voter : Caplan, Bryan Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD87 .C37 C. 1 พร้อมให้บริการ
An introduction to political philosophy / Bird, Colin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA71 .B5 พร้อมให้บริการ
The end of the nation state : Omae, Kenichi, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1418.7 .O43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305