หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IR 695

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 695
  4. Instructors:
    • จรัญ มะลูลีม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Islam and the myth of confrontation : Halliday, Fred, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BP63.A4N33 H35 พร้อมให้บริการ
Reasserting international Islam : Khan, Saad S. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS35.3 .K463 พร้อมให้บริการ
Jihad : Kepel, Gilles, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BP173.7 .K47 พร้อมให้บริการ
The foreign policies of Arab states : Korany, Bahgat. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS63.1 .K65 1991 ยืมออก 31/08/2019
The coming of Islam to Thailand / Jaran Maluleem. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC .J384C66 พร้อมให้บริการ
International relations of the Middle East / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS63.18 .I57 2009 ยืมออก 31/08/2019
บทนำแห่งตะวันออกกลาง / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS62.8 .บ23 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหลังสงคราม / จรัญ มะลูลีม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS79.72 .จ45 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ความเป็นจริงในตะวันออกกลาง / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS62.4 .ค53 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วิกฤต ฮินดู-มุสลิม : จรัญ มะลูลีม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN683.5 .จ46 ยืมออก 04/03/2019
ไทยกับโลกมุสลิม : จรัญ มะลูลีม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.ม67 จ46 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เอเชียตะวันตกศึกษา : จรัญ มะลูลีม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS61.8 .จ45 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อิรักหลังสงคราม / จรัญ มะลูลีม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS79.76 .จ46 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง : จรัญ มะลูลีม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BP173.7 .จ46 2555 พร้อมให้บริการ
OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / จรัญ มะลูลีม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS35.3 .จ463 2555 พร้อมให้บริการ
รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย = จรัญ มะลูลีม. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2014 644275 พร้อมให้บริการ
โลกมุสลิมกับการก่อการร้าย = จรัญ มะลูลีม. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2016 687126 ยืมออก 21/02/2019
วิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM213 .ส64 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อัฟกานิสถาน = Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS357.5 .อ64 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC359 .จ62 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2004 442251 พร้อมให้บริการ
48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AC158 .ก154 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305