หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิโรจน์ บุรณศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The digital economy : rethinking promise and peril in the age of networked intelligence / rethinking promise and peril in the age of networked intelligence / Tapscott, Don, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC79.I55 T37 2015 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 Lost
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Foundations of microeconomics / Bade, Robin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172 .B24 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544