หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 621
  4. Instructors:
    • ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Survey of accounting / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5636 .S87 พร้อมให้บริการ
การจัดการการเงิน = บริกแฮม, ยูจีน เอฟ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG4026 .บ46 2544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305