หนังสือสำรองขององค์กรสร้างสรรค์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 726
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรพรรณ คงมาลัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Managing change : Jick, Todd, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 .J535 2011 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455