หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการธุรกิจค้าปลีก

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: TM 748
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Retailing management / Levy, Michael, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 628491 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305