หนังสือสำรองของการวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 620
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 647963 พร้อมให้บริการ
Technology financing and commercialization : Jarunee Wonglimpiyarat. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 668280 พร้อมให้บริการ
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD45 .จ644 2560 ยืมออก 05/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455