หนังสือสำรองของกลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TM 721
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัญณิฐา ดิษฐานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Essentials of strategic management / Hill, Charles W. L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.28 .H5495 2012 พร้อมให้บริการ
Business strategy in Asia : Singh, Kulwant, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 668778 พร้อมให้บริการ
Innovation and entrepreneurship / Bessant, J. R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 650450 ยืมออก 07/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455