หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของโลกแห่งอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 203
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
    • รัชนีกร แซ่วัง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มรดกอารยธรรมโลก / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB113 .ม432 2553 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D21 .น58 2542 ฉ. 1 ยืมออก 23/02/2022
อารยธรรมโลก = World civilization / World civilization / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB113 .อ64 2555 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันออก / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB253 .ศ4 2542 ฉ. 1 ยืมออก 23/02/2022
อารยธรรมตะวันออก = Eastern civilization / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ4 2534 พร้อมให้บริการ
The Heritage of world civilizations / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB69 .C7 1994 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544