หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ โลกแห่งอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 203
  4. Instructors:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
    • รัชนีกร แซ่วัง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
มรดกอารยธรรมโลก / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB113 .ม432 2553 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D21 .น58 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมโลก = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HIST CB 2012 645899 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันออก / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB253 .ศ4 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันออก = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ4 2534 พร้อมให้บริการ
The Heritage of world civilizations / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB69 .C7 1994 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305