หนังสือสำรองของหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HM 205
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A textbook of cultural economics / Towse, Ruth, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books NX634 .T69 2010 พร้อมให้บริการ
A Handbook of cultural economics, second edition / Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books NX634 .H36 2011 ยืมออก 31/08/2019
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HB71 .M3133 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455