หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 630

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 630
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
World politics : trend and transformations / trend and transformations / Kegley, Charles W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .K397 2013 พร้อมให้บริการ
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2010 พร้อมให้บริการ
ASEAN regionalism : cooperation, values and institutionalization / cooperation, values and institutionalization / Roberts, Christopher B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS521 .R63 2012 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .O94 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books DS526.7 .A24 2009 พร้อมให้บริการ
(Re)negotiating East and Southeast Asia : region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / Ba, Alice D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .B33 พร้อมให้บริการ
The Globalization of world politics : an introduction to international relations / an introduction to international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .G56 2014 พร้อมให้บริการ
Handbook of international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .H364 C. 2 พร้อมให้บริการ
Classic readings of international relations / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D32 .C53 พร้อมให้บริการ
International organizations : the politics and processes of global governance / Karns, Margaret P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4850 .K37 2010 พร้อมให้บริการ
International organizations / Pease, Kelly-Kate S., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ4839 .P43 2012 พร้อมให้บริการ
International organization / Rittberger, Volker, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1308 .R58 2012 พร้อมให้บริการ
International cooperation : the extents and limits of multilateralism / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1318 .I576 2010 พร้อมให้บริการ
Governance theory and practice : a cross-disciplinary approach / Chhotray, Vasudha, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM746 .C446 พร้อมให้บริการ
Oxford handbook of governance / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA66 .O93 2012 พร้อมให้บริการ
International regimes / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1318 .I582 1983 พร้อมให้บริการ
The Oxford handbook on the United Nations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4970 .O94 พร้อมให้บริการ
The United Nations and changing world politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4984.5 .U554 2014 พร้อมให้บริการ
The United Nations system : toward international justice / White, Nigel D., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4984.5 .W47 พร้อมให้บริการ
Politics in the European Union / Bache, Ian. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN30.G46 2011 พร้อมให้บริการ
Introduction to international political economy / Balaam, David N., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .B345 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Understanding the European Union : a concise introduction / McCormick, John, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN30 .M33 2017 ยืมออก 31/01/2022
The government and politics of the European Union / Nugent, Neill. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JN15 .N84 2010 พร้อมให้บริการ
Policy-making in the European Union / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JN30 .P64 2010 ยืมออก 08/02/2022
The making of Southeast Asia : international relations of a region / Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS525.8 .A237 2013 ยืมออก 31/01/2022
Achieving the ASEAN economic community 2015 : challenges for member countries & business / challenges for member countries & business / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC441 .A825 2012 พร้อมให้บริการ
East Asian regionalism / Dent, Christopher M., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HC460.5 .D36 C. 2 พร้อมให้บริการ
Hard choices : security, democracy, and regionalism in Southeast Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA833.5 .H37 พร้อมให้บริการ
ASEAN's diplomatic and security culture : origins, development and prospects / Haacke, Jurgen. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5490 .H33 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Making of the ASEAN Charter / Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection KNE173 .M35 2009 พร้อมให้บริการ
Explaining ASEAN : regionalism in Southeast Asia / Narine, Shaun, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS521 .N37 พร้อมให้บริการ
Regionalism in Southeast Asia : to foster the political will / Tarling, Nicholas. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .T373 พร้อมให้บริการ
The Emerging East Asian community : security & economic issues / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books UA832.5 .E44 2006 พร้อมให้บริการ
Remapping East Asia : the construction of a region / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1499.A38R43 R46 พร้อมให้บริการ
East Asian cooperation : progress and future / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC460.5 .E2188 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544