หนังสือสำรองของPO 610

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Perspectives on positive political economy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB99.5 .P47 พร้อมให้บริการ
Passion, craft, and method in comparative politics / Munck, Gerardo L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF130 .M863 2007 ยืมออก 09/03/2019
Competitive authoritarianism : Levitsky, Steven. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC480 .L485 2010 ยืมออก 09/03/2019
Power in movement : Tarrow, Sidney G., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM291 .T353 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455