หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม 641

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม 641
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA75.7 .ธ37 2557 ยืมออก 18/02/2022
The ascent of money : a financial history of the world / a financial history of the world / Ferguson, Niall. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG171 .F47 ยืมออก 11/12/2020
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ / สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ / ชาตรี ประกิตนนทการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA1521 .ช635 ยืมออก 22/11/2018
ศิลปะภายใต้แรงกดดัน / สเมียส์, จูสต์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NX180.ล92 ส48 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิธีวิทยารื้อสร้างอัตลักษณ์ / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.ย5 ย723 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544