หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม 612

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: รม 612
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H62.5 .พ43 2545 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544