หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รม 612

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: รม 612
  4. Instructors:
    • อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H62.5 .พ43 2545 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305