หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 212
  4. Instructors:
    • เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books G155.ท9 ก525 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC135 .ธ362 2554 ยืมออก 28/02/2019
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2011 634713 พร้อมให้บริการ
ผลงานวิชาการ โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน. เรวดี สกุลพาณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2010 562130 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = สายันต์ ไพรชาญจิตร์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส573 ฉ. 1 ยืมออก 20/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305