หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 212
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books G155.ท9 ก525 ฉ. 4 ยืมออก 01/02/2022
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC135 .ธ362 2554 พร้อมให้บริการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental law. Environmental law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2011 634713 ยืมออก 02/02/2022
ผลงานวิชาการ โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน. เรวดี สกุลพาณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3183 .ร75 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / Cultural resource management in community development / สายันต์ ไพรชาญจิตร์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส573 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2020

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544