หนังสือสำรองของสื่อและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 214
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
    • รัชนีกร แซ่วัง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์สื่อ : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 31/08/2019
การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) : กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P91.3 .ก62 2544 ยืมออก 27/02/2019
วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ = จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .จ73 ยืมออก 05/03/2019
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 ยืมออก 24/02/2019
อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง : ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN86 .ช65 2558 ยืมออก 26/02/2019
เพศ : ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HQ 2016 664851 ยืมออก 01/03/2019
มายาคติ / บาร์ตส์, โรล็องด์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2015 660661 ยืมออก 08/03/2019
Woman, man, Bangkok : Barme, Scot. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ801.A3 B37 ยืมออก 25/02/2019
Elements of semiology; Barthes, Roland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P123 .B33 ยืมออก 07/03/2019
Cultural studies : Barker, Christopher John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM623 .B37 2008 C. 3 พร้อมให้บริการ
The media student's book / Branston, Gillian Anne. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .B73 2006 พร้อมให้บริการ
Jacques Lacan : Grosz, E. A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF175.4.F45 G76 พร้อมให้บริการ
How to do media and cultural studies / Stokes, Jane C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .S76 2013 พร้อมให้บริการ
Identity and culture / Weedon, Chris, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DA125.A1 W44 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455