หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของสื่อและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 214
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
    • รัชนีกร แซ่วัง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 31/08/2022
การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย / แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P91.3 .ก62 2544 ยืมออก 18/02/2022
วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ = Culture, communication and identity / Culture, communication and identity / จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .จ73 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = Semiology, structuralism, poststructuralism and the study of political science / Semiology, structuralism, poststructuralism and the study of political science / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 ยืมออก 20/02/2022
อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง : รวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยและเทศ / รวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์วรรณกรรมไทยและเทศ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN86 .ช65 2558 พร้อมให้บริการ
เพศ : จากธรรมชาติสู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ / จากธรรมชาติสู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ21 .ธ375 2559 พร้อมให้บริการ
มายาคติ / บาร์ตส์, โรล็องด์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2015 660661 ยืมออก 16/02/2022
Woman, man, Bangkok : love, sex, and popular culture in Thailand / love, sex, and popular culture in Thailand / Barme, Scot. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HQ801.A3 B37 พร้อมให้บริการ
Elements of semiology; Barthes, Roland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P123 .B33 ยืมออก 16/02/2022
Cultural studies : theory and practice / theory and practice / Barker, Christopher John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM623 .B37 2008 C. 3 ยืมออก 13/02/2022
The media student's book / Branston, Gillian Anne. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .B73 2006 พร้อมให้บริการ
Jacques Lacan : a feminist introduction / Grosz, E. A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF175.4.F45 G76 ยืมออก 07/02/2022
How to do media and cultural studies / Stokes, Jane C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .S76 2013 พร้อมให้บริการ
Identity and culture / Weedon, Chris, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DA125.A1 W44 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ก623 ฉ. 2 ยืมออก 12/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544