หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 301
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Handbook on knowledge management / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .H35 V. 1 พร้อมให้บริการ
Knowledge management / Awad, Elias M., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .A93 ยืมออก 31/08/2022
Hitotsubashi on knowledge management / Takeuchi, Hirotaka. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .T35 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introduction to information technology / Turban, Efraim. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books T58.5 .T873 2005 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Information technology for management : transforming organizations in the digital economy / Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials T58.6 .T87 2008 พร้อมให้บริการ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ = Creative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF408 .ก746 2556 พร้อมให้บริการ
คู่มือ-- เกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน / เคล็กก์, ไบรอัน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD66 .ค74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 8 ยืมออก 11/02/2022
จิตวิทยาความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ / วิทยากร เชียงกูล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF408 .ว63 2554 พร้อมให้บริการ
หัวใจนักคิด / โอ'คอนเนอร์, โจเซฟ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF441 .อ925 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การทดสอบทางจิตวิทยา / สมพร สุทัศนีย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF176 .ส43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา = Knowledge management in organization & case study / กีรติ ยศยิ่งยง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ก644 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ / เจษฎา นกน้อย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .จ75 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้กับคลังความรู้ = Knowledge management and knowledge center / น้ำทิพย์ วิภาวิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .น63 ฉ. 1 ยืมออก 19/02/2022
การจัดการความรู้-- จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ก635 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้-- สู่ปัญญาปฏิบัติ = Knowledge management in action / Knowledge management in action / บดินทร์ วิจารณ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .บ36 ฉ. 1 ยืมออก 19/02/2022
การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ = [Knowledge management] / ฉบับมือใหม่หัดขับ = [Knowledge management] / ประพนธ์ ผาสุขยืด. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ป463 พร้อมให้บริการ
วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา / ประเวศ วะสี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL60 .ป465 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = Knowledge management : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ / Knowledge management : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ / พรธิดา วิเชียรปัญญา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .พ43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = KM, Knowledge management : the experience / KM, Knowledge management : the experience / ภราดร จินดาวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ภ643 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ / วิจารณ์ พานิช, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ว626 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544