หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 301
  4. Instructors:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Handbook on knowledge management / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.2 .H35 V. 1 พร้อมให้บริการ
Knowledge management / Awad, Elias M., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .A93 พร้อมให้บริการ
Hitotsubashi on knowledge management / Takeuchi, Hirotaka. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .T35 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introduction to information technology / Turban, Efraim, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T58.5 .T873 2005 พร้อมให้บริการ
Information technology for management : Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials T58.6 .T87 2008 พร้อมให้บริการ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ = เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF408 .ก746 2556 พร้อมให้บริการ
สอนศิษย์ให้คิดเก่ง / เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF455 .ด753 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือ-- เกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน / เคล็กก์, ไบรอัน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD66 .ค74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การใช้เหตุผล : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BC177 .ก6 2541 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จิตวิทยาความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ / วิทยากร เชียงกูล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF408 .ว63 2554 พร้อมให้บริการ
รื้อกรอบความคิดเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข / แมคคิเอิน, แม็กซ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BJ1581.2 .ม722 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หัวใจนักคิด / โอ'คอนเนอร์, โจเซฟ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF441 .อ925 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การทดสอบทางจิตวิทยา / สมพร สุทัศนีย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF176 .ส43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา = กีรติ ยศยิ่งยง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ก644 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ / เจษฎา นกน้อย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .จ75 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้กับคลังความรู้ = น้ำทิพย์ วิภาวิน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .น63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้-- จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ก635 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้-- สู่ปัญญาปฏิบัติ = บดินทร์ วิจารณ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .บ36 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ : ประพนธ์ ผาสุขยืด. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ป463 พร้อมให้บริการ
วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : ประเวศ วะสี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books REL BL 2002 400449 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = พรธิดา วิเชียรปัญญา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .พ43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ = ภราดร จินดาวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ภ643 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ / วิจารณ์ พานิช, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.2 .ว626 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305