หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของโครงการทางวัฒนธรรมและการระดมทุน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 303
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / แนวคิดสู่การปฏิบัติ / สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD69.ค9 ส7393 2557 พร้อมให้บริการ
คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ค747 2550 พร้อมให้บริการ
คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วนราชการ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ค728 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544