หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามระดับกลาง

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 353
  4. Instructors:
    • เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร = มนธิรา ราโท. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PL4374 .ม336 2553 ยืมออก 31/01/2019
สนุกกับภาษาเวียดนาม : สรตี ปรีชาปัญญากุล. Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection LANG&LIT PL 2013 614018 พร้อมให้บริการ
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม / โสภนา ศรีจำปา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PL4374 .ส945 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305