หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของสัมมนากฎหมายและจริยธรรมในการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 410
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3183 .ย55 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544