หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ สัมมนากฎหมายและจริยธรรมในการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 410
  4. Instructors:
    • พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3183 .ย55 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305