หนังสือสำรองของการจัดการมรดกเมือง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 428
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • รัชนีกร แซ่วัง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง / ยงธนิศร์ พิมลเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ย233 2557 พร้อมให้บริการ
Managing cultural landscapes / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ENVIR GF 2012 654900 ยืมออก 07/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455