หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EC 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 311
  3. Instructors:
    • พงษ์ธร วราศัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Microeconomic theory : Snyder, Christopher Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB171.5 .N5 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ อ.พงษ์ธร วราศัย EC311/ศ.311
Microeconomics / Perloff, Jeffrey M. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .P39 2007 C. 4 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
Microeconomics / Perloff, Jeffrey M. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .P39 2009 C. 2 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
Intermediate microeconomics : Varian, Hal R. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .V36 2006 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ช443 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ช443 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305