หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พงษ์ธร วราศัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Microeconomic theory : basic principles and extensions / Snyder, Christopher Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB171.5 .N5 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ อ.พงษ์ธร วราศัย EC311/ศ.311
Microeconomics / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .P39 2007 C. 4 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
Microeconomics / Perloff, Jeffrey M. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .P39 2009 C. 2 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
Intermediate microeconomics : a modern approach / a modern approach / Varian, Hal R. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .V36 2006 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ช443 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ช443 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544