หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ แนวคิดด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 236
  4. Instructors:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The rise of the creative class : Florida, Richard L. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD53 .F56 2012 พร้อมให้บริการ
Global creative industries / Flew, Terry. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD9999.C9472 F543 2013 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305