หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศิลปะการแสดง จากวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 339
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นรีรัตน์ พินิจธนสาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
รายงานการวิจัยเรื่องรำไทยในศตวรรษที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ = Thai classical dancing in the 2nd century of Rattanakosin period / อรวรรณ ขมวัฒนา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 อ43 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การละครไทย / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 ท4 2531 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การละครไทย / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2891 .ส74 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์ / ดำรงราชานุภาพ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1603 .ด642 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 / สุรพล วิรุฬรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 ส68 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย : การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500 / การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500 / ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV133.ท93ก4 ภ63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544