หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ศิลปะการแสดง จากวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 339
  4. Instructors:
    • นรีรัตน์ พินิจธนสาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
รายงานการวิจัยเรื่องรำไทยในศตวรรษที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ = อรวรรณ ขมวัฒนา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 อ43 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การละครไทย / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 ท4 2531 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การละครไทย / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2891 .ส74 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ละครฟ้อนรำ : ดำรงราชานุภาพ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1603 .ด642 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 / สุรพล วิรุฬรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 ส68 ฉ. 1 ยืมออก 26/12/2018
วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย : ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV133.ท93ก4 ภ63 ยืมออก 18/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305