หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: TU 116
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ศิลปละคอนรำหรือคู่มือนาฏศิลปไทย. ธนิต อยู่โพธิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1783 .ธ36 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
ปฐมบทดนตรีไทย / พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ML345.ท9 พ255 ฉ. 1 ยืมออก 03/02/2022
นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GV1703.ท9 ส684 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปนิยม. อารี สุทธิพันธุ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7438 .อ6 2528 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทยและพจนานุกรมดนตรีไทย / อุทิศ นาคสวัสดิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ML345 .อ69 พร้อมให้บริการ
100 workouts to get you into the performing arts / Howl, Jona. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN2055 .H695 2008 ยืมออก 06/02/2022
Experiencing the art of theatre : a concise introduction / Downs, William Missouri, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN2037 .D69 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544