หนังสือสำรองของPrinciple of human resource management for service innovation

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 213
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource management / Mathis, Robert L., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 663723 พร้อมให้บริการ
Human resource management : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.2.U5 H86 2017 พร้อมให้บริการ
Human resources management in the hospitality industry / Hayes, David K. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HECON TX 2016 668041 ยืมออก 31/08/2019
Human resource management : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 628901 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455