หนังสือสำรองของResponsible and Sustainable Development in the Service Industry

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 421
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Green marketing management / Dahlstrom, Robert. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5413 .D34 2011 พร้อมให้บริการ
Social responsibility & business / Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .T48 2011 ยืมออก 31/08/2019
Business and society : Lawrence, Anne T. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD60 .D37 2011 พร้อมให้บริการ
Business ethics : Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5387 .F47 2008 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455