หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Cross-Cultural management in a global environment

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 432
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Understanding cultural differences / Hall, Edward T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MGNT HD 1990 641571 พร้อมให้บริการ
Bridging the gap : Kriengsak Niratpattanasai. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .K75 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305