หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 205
  4. Instructors:
    • ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
A textbook of cultural economics / Towse, Ruth, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books NX634 .T69 2010 พร้อมให้บริการ
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HB71 .M3133 2012 พร้อมให้บริการ
A Handbook of cultural economics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NX634 .H36 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305