หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 205
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A textbook of cultural economics / Towse, Ruth, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books NX634 .T69 2010 พร้อมให้บริการ
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (1 Day)
HB71 .M3133 2012 พร้อมให้บริการ
A Handbook of cultural economics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NX634 .H36 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544