หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ โบราณคดีเชิงมานุษยวิทยา

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: ม.605
  4. Instructors:
    • พจนก กาญจนจันทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปรัชญาประวัติศาสตร์. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D16.8 .ช6 2527 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB191.ข6 ค322 2556 พร้อมให้บริการ
Ideology, power and prehistory, Miller, Daniel. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CC51 .M53 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305