หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 641
  4. Instructors:
    • อนุสรณ์ อุณโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Neoliberalism as exception : Ong, Aihwa, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .O54 พร้อมให้บริการ
Homo sacer : Agamben, Giorgio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .A344 พร้อมให้บริการ
Outline of a theory of practice / Bourdieu, Pierre, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DT298.K2 B6 ยืมออก 28/02/2019
The Gramsci reader : Gramsci, Antonio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HX289.7.G73 G67 ยืมออก 25/02/2019
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses DS570.3.ภ7 ช36 ฉ. 1 Withdraw Processing
Weapons of the weak : Scott, James C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD1537.M3 S3 ยืมออก 28/02/2019
วัฒนธรรมต่อต้าน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JA 2013 621225 พร้อมให้บริการ
Discipline and punish : Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV8666 .F59 ยืมออก 27/02/2019
The Foucault effect : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC131 .F68 C.2 พร้อมให้บริการ
Anthropologies of modernity : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN492.2 .A57 ยืมออก 27/02/2019
State of exception / Agamben, Giorgio, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF256 .A34 พร้อมให้บริการ
Sovereign bodies : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN492 .S65 พร้อมให้บริการ
Vita : Biehl, Joao Guilherme. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HV 2013 651418 พร้อมให้บริการ
Submitting to God : Frisk, Sylva. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BP173.4 .F75 พร้อมให้บริการ หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม 27/09/60 (สุทัศน์)
Politics of piety : Mahmood, Saba, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HQ1785 .M34 ยืมออก 28/02/2019
Cosmopolitics : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC362 .C67 ยืมออก 18/02/2019
The Anthropology of power : Fogelson, Raymond D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN320 .F6 พร้อมให้บริการ
Political anthropology : Seaton, S. Lee. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN490 .S37 พร้อมให้บริการ
Domination and the arts of resistance : Scott, James C. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM278 .S36 พร้อมให้บริการ
The Foucault reader / Foucault, Michel, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2430.F72 F6 พร้อมให้บริการ
Michel Foucault : Sheridan, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2430.F72 S5 พร้อมให้บริการ
คุกกับคน : สายพิณ ศุพุทธมงคล, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOCY HV 2000 607371 ยืมออก 28/02/2019
Means without end : Agamben, Giorgio, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA71 .A37 พร้อมให้บริการ
Giorgio Agamben : De la Durantaye, Leland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B3611.A44 D45 พร้อมให้บริการ
Gender and agency : McNay, Lois. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1190 .M36 2000 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305