หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ มานุษยวิทยาดิจิทัล

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 655
  4. Instructors:
    • ยุกติ มุกดาวิจิตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Critical perspectives on social media and protest : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2015 659276 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305