หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัย

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: สม. 601
  4. Instructors:
    • พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
    • นลินี ตันธุวนิตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Contemporary social & sociological theory : Allan, Kenneth, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2013 629396 ยืมออก 31/08/2019
Readings in social theory : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOCY HM 2014 626494 พร้อมให้บริการ
Classical sociological theory / Ritzer, George. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .R48 2000 พร้อมให้บริการ
A short history of sociological thought / Swingewood, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .S9 1991 พร้อมให้บริการ
The structure of sociological theory / Turner, Jonathan H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM24 .T8 2003 พร้อมให้บริการ
Contemporary sociological theory : Wallace, Ruth A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM51 .W29 1995 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ก574 2560 ยืมออก 22/02/2019
เอมิล เดอร์ไคฮ์ม กับสังคมวิทยา / พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM479.ด7 พ25 พร้อมให้บริการ
การจัดระเบียบทางสังคม : พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM706 .พ25 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305