หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: สม. 601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
    • นลินี ตันธุวนิตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Contemporary social & sociological theory : visualizing social worlds / visualizing social worlds / Allan, Kenneth, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM585 .A453 2013 ยืมออก 31/01/2022
Readings in social theory : the classic tradition to post-modernism / the classic tradition to post-modernism / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM585 .R433 2014 พร้อมให้บริการ
Classical sociological theory / Ritzer, George. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .R48 2000 ยืมออก 31/01/2022
A short history of sociological thought / Swingewood, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .S9 1991 พร้อมให้บริการ
The structure of sociological theory / Turner, Jonathan H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM24 .T8 2003 พร้อมให้บริการ
Contemporary sociological theory : continuing the classical tradition / Wallace, Ruth A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM51 .W29 1995 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ก574 2560 ยืมออก 12/02/2022
เอมิล เดอร์ไคฮ์ม กับสังคมวิทยา / พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM479.ด7 พ25 พร้อมให้บริการ
การจัดระเบียบทางสังคม : ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา / ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา / พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM706 .พ25 ยืมออก 16/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544