หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  2. รหัสรายวิชา: สม. 602
  3. Instructors:
    • จันทนี เจริญศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOC H 2013 613994 ยืมออก 28/12/2018
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2552 ฉ. 1 ยืมออก 21/12/2018
Social research methods / Bryman, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .B78 2012 ยืมออก 31/01/2019
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 31/01/2019
คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ค74 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305