หนังสือสำรองของStatistics for Social Research

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  2. รหัสรายวิชา: SA 604
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธีระ สินเดชารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ก544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ก64 2549 ฉ. 3 Withdraw Processing
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books HA32 .ก646 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์ : ธีระ สินเดชารักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books STAT HA 2015 652646 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = วาโร เพ็งสวัสดิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ว628 พร้อมให้บริการ
สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : วีนัส พีชวณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ว63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books STAT HA 2012 624558 พร้อมให้บริการ
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น : สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส4 2545 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ด้วยสถิติแบบตาราง. สมเพลิน เกษมรัตนสันติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31 .ส4 ฉ.1 Withdraw Processing
สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ = สุชาดา บวรกิติวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส72 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สถิติสำหรับการวิัจัยทางสังคมศาสตร์ = สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA33 .ส7 2543 ฉ. 1 Withdraw Processing
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ = สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF39 .ส72 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ = สุทธนู ศรีไสย, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส723 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .ส73 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for the social sciences / Agresti, Alan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .A34 2009 พร้อมให้บริการ
Applied statistics with SPSS / Huizingh, Eelko. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA276.4 .H85 พร้อมให้บริการ
Statistics : Healey, Joseph F., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .H39 2009 พร้อมให้บริการ
Statistics for the social sciences / Sirkin, R. Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .S55 2006 พร้อมให้บริการ
Introduction to statistics and data analysis / Peck, Roxy L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .P43 2008 พร้อมให้บริการ
Quantitative methods and statistics : Wright, Sonia R. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .W68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455