หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของStatistics for Social Research

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  2. รหัสรายวิชา: SA 604
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธีระ สินเดชารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ก544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA32 .ก646 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / ธีระ สินเดชารักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ธ646 2558 ยืมออก 02/02/2022
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research / วาโร เพ็งสวัสดิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ว628 พร้อมให้บริการ
สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / วีนัส พีชวณิชย์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ว63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistics for behavioral research / Applied statistics for behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ58 2555 พร้อมให้บริการ
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น : พร้อมตัวอย่างการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส4 2545 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ = Statistics applied to behavioral sciences / สุชาดา บวรกิติวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส72 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ = Statistical applied for the behavioral sciences research / สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF39 .ส72 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research / Applied statistics for social science research / สุทธนู ศรีไสย, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ส723 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = Applied statistics for research / สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .ส73 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for the social sciences / Agresti, Alan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .A34 2009 พร้อมให้บริการ
Applied statistics with SPSS / Huizingh, Eelko. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA276.4 .H85 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Statistics : a tool for social research / Healey, Joseph F., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .H39 2009 พร้อมให้บริการ
Statistics for the social sciences / Sirkin, R. Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .S55 2006 พร้อมให้บริการ
Introduction to statistics and data analysis / Peck, Roxy L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .P43 2008 ยืมออก 31/08/2022
Quantitative methods and statistics : a guide to social research / Wright, Sonia R. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .W68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544