หนังสือสำรองของSeminar in Research Practice

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: SA 605
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Social research : Sedlack, R. Guy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S396 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 31/08/2019
Social research methods / Bryman, Alan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .B78 2008 ยืมออก 11/03/2019
Writing literature reviews : Galvan, Jose L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .G35 2004 พร้อมให้บริการ
Doing a literature review : Hart, Chris. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .H3338 ยืมออก 31/08/2019
Doing a literature search : Hart, Chris. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .H334 ยืมออก 31/08/2019
Constructing social research : Ragin, Charles C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R23 พร้อมให้บริการ
Experiencing social research : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H61 .E97 ยืมออก 31/08/2019
Social research : David, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D34 พร้อมให้บริการ
Ground rules for social research : Denscombe, Martyn. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D46 2010 พร้อมให้บริการ
Research methods : Devlin, Ann Sloan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D48 พร้อมให้บริการ
A Handbook for social science field research : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .H3033 ยืมออก 03/03/2019
Researching sensitive topics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R415 พร้อมให้บริการ
Research methods in the social sciences / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R4115 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเบื้องต้น = กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ก53 ฉ. 1 ยืมออก 27/02/2019
การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ / จิตราภา กุณฑลบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .จ576 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น / ณัฐนรี ศรีทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .ณ63 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ณรงค์ ศรีสวัสดิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ณ426 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .ธ36 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ธีรวุฒิ เอกะกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ธ64 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .บ723 ยืมออก 31/08/2019
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข ศิริวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .พ75 2541 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = มนัส สุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ม36 ฉ. 1 ยืมออก 26/02/2019
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOC H 2014 653738 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : สุวิมล ติรกานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOC H 2014 645101 พร้อมให้บริการ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ = องอาจ นัยพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .อ25 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ = องอาจ นัยพัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .อ25 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455