หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSeminar in Research Practice

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: SA 605
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Social research : theory and methods / Sedlack, R. Guy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S396 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book
H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 04/01/2022
Social research methods / Bryman, Alan. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H62 .B78 2008 พร้อมให้บริการ
Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences / a guide for students of the social and behavioral sciences / Galvan, Jose L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .G35 2004 ยืมออก 31/08/2022
Doing a literature review : releasing the social science research imagination / Hart, Chris. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .H3338 ยืมออก 31/01/2022
Doing a literature search : a comprehensive guide for the social sciences / a comprehensive guide for the social sciences / Hart, Chris. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .H334 ยืมออก 31/01/2022
Constructing social research : the unity and diversity of method / Ragin, Charles C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R23 พร้อมให้บริการ
Experiencing social research : a reader / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H61 .E97 ยืมออก 31/01/2022
Social research : the basics / David, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D34 พร้อมให้บริการ
Ground rules for social research : guidelines for good practice / Denscombe, Martyn. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D46 2010 พร้อมให้บริการ
Research methods : planning, conducting and presenting research / Devlin, Ann Sloan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .D48 พร้อมให้บริการ
A Handbook for social science field research : essays & bibliographic sources on research design and methods / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .H3033 พร้อมให้บริการ
Researching sensitive topics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R415 พร้อมให้บริการ
Research methods in the social sciences / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .R4115 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเบื้องต้น = [Introduction to research method] / กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ก53 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ / จิตราภา กุณฑลบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .จ576 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น / ณัฐนรี ศรีทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .ณ63 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ณรงค์ ศรีสวัสดิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ณ426 พร้อมให้บริการ
การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .ธ36 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ธีรวุฒิ เอกะกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ธ64 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย / การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .บ723 ยืมออก 31/01/2022
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข ศิริวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .พ75 2541 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social sciences and humanities / Research methodology in social sciences and humanities / มนัส สุวรรณ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ม36 ฉ. 1 ยืมออก 04/02/2022
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ว462 2557 ยืมออก 13/02/2022
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .ส75 2557 ยืมออก 14/02/2022
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences / Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences / องอาจ นัยพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .อ25 ฉ. 2 ยืมออก 29/01/2022
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences / Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences / องอาจ นัยพัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .อ25 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544