หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Academic English 2

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 295
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Ready to read more : Blanchard, Karen Lourie, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books PE1128 .B556 ยืมออก 24/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305