หนังสือสำรองของInstruction Media in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 619
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Teaching English as a second or foreign language / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1128.A2 T435 2001 พร้อมให้บริการ
A practical handbook of language leaching / Cross, David Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1576 .C76 พร้อมให้บริการ
A Training course for TEFL / Hubbard, Peter. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128 .H8 พร้อมให้บริการ
Learning, teaching : Scrivener, Jim. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 S35 พร้อมให้บริการ
How to use the internet in ELT / Teeler, Dede. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1044.87 .T445 พร้อมให้บริการ
Pictures for language learning / Wright, Andrew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2006 621203 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455