หนังสือสำรองของSociolinguistics for English Teachers

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 657
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Sociolinguistics : Coulmas, Florian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2013 623129 ยืมออก 06/05/2018
Language in society : Romaine, Suzanne, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P40 .R64 2000 พร้อมให้บริการ
An introduction to sociolinguistics / Wardhaugh, Ronald. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P40 .W33 2010 ยืมออก 14/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455