หนังสือสำรองของLanguage Testing and Assessment

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 617
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Language testing in practice : Bachman, Lyle F., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B33 ยืมออก 31/08/2019 หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม (พรพิมล 12-09-2016)
Language assessment : Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B76 2010 พร้อมให้บริการ
Testing in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1576 .B75 พร้อมให้บริการ
Classroom-based evaluation in second language education / Genesee, Fred Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P53.4 .G46 ยืมออก 31/08/2019
Testing for language teachers / Hughes, Arthur, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .H844 2003 ยืมออก 31/08/2019
Communicative language testing / Weir, Cyril J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 W395 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455