หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLanguage Testing and Assessment

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 617
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Language testing in practice : designing and developing useful language tests / Bachman, Lyle F., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B33 ยืมออก 31/01/2022 หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม (พรพิมล 12-09-2016)
Language assessment : principles and classroom practices / Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B76 2010 ยืมออก 28/01/2022
Testing in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1576 .B75 พร้อมให้บริการ
Classroom-based evaluation in second language education / Genesee, Fred Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P53.4 .G46 ยืมออก 31/01/2022
Testing for language teachers / Hughes, Arthur, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .H844 2003 ยืมออก 31/01/2022
Communicative language testing / Weir, Cyril J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 W395 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544